Afgelopen projecten

Met het project wensen de initiatiefnemers alle diensten in kaart te brengen waar mantelzorgers terecht kunnen met specifieke hulpvragen rond dementie. Dit doen de partners aan de hand van een visueel attractieve en handige gids die in een begrijpbare taal is geschreven en gratis verkrijgbaar is voor mantelzorgers die geconfronteerd worden met de diverse aspecten van dementie.

Publicatiedatum: juni 2012

De OCMW’s van Zottegem, Herzele, Geraardsbergen, Oudenaarde en Zwalm tekenden in 2010 in op het Onderzoeksproject Onderbescherming Zuid- Oost-Vlaanderen.

Op basis van de voorlopige conclusies werkten de OCMW’s een aantal verbeteracties uit. Zo koos OCMW Zottegem o.a. voor het project “ Opsporen van onderbescherming bij 80-plussers door middel van valpreventie “.  Vanaf september 2011 werden 197 80- plussers bezocht. Tijdens  het bezoek bekeek de enquêteur de valveiligheid van de woning en de woonomgeving en werd door middel van een aanvullende vragenlijst gepeild naar de familiale en sociale contacten, de (vrije)tijdsbesteding , de kennis en het gebruik van bestaande dienst- en hulpverlening. Momenteel worden de resultaten verwerkt.

Begindatum: september 2011 – einddatum: september 2012

De belangrijkste klinische risicofactor voor suïcide is een suïcidepoging in de voorgeschiedenis. Inspanningen om recidieven en suïcides te vermijden, moeten daarom onmiddellijk na de acute somatische zorg opstarten en zorgprocessen moeten zoveel mogelijk naadloos bij elkaar aansluiten.Het organiseren van zorgcontinuïteit en samenwerking tussen Geestelijke Gezondheidszorg, Algemeen Welzijnswerk, Thuiszorg, Algemeen Ziekenhuis en huisartsen, ook na ontslag uit het ziekenhuis, is cruciaal in preventie.Vandaar dat er een regionale doorverwijskaart ontwikkeld is met de gegevens van de zorgverstrekkers op de nulde en eerste lijn. Op deze manier wordt er vlug een overzicht gekregen op de noodzakelijke hulpverlening.

Begindatum: oktober 2011 – einddatum: oktober 2012

Met deze regionale studie-avond (symposium) willen we zoveel mogelijk Meetjeslandse ‘zorg’verleners (in de zeer brede betekenis van het woord) sensibiliseren, het thema 'suïcide' verder bespreekbaar maken en iedereen oproepen om nauwer samen te werken en goed naar elkaar door te verwijzen. Op deze avond willen we het hele zorgcontinuüm  - en in het bijzonder het door het RCGG Eeklo (in samenwerking met ander welzijns- en gezondheidsactoren uit het Meetjesland) uitgewerkte regionale zorgtraject recidiefpreventie suïcide - in de schijnwerpers plaatsen. Het symposium ging door op 10 oktober 2012, de dag van de Geestelijke Gezondheidszorg.

Begindatum: maart 2012 - einddatum: oktober 2012

Onder intervisie verstaan we “een vorm van collegiale ondersteuning en onderlinge advisering mbt werkthema’s in een leergroep met een beperkt aantal deelnemers.  Volgens een vaste structuur wordt getracht om te komen tot inzichten en oplossingen in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces.” Het gaat hierbij om begeleide intervisie, geleid door een intervisor uit de sector, die onafhankelijk moderator is. Deelnemers kunnen op voorhand een casus rond een bepaald thema mbt GGZ voorstellen (bv een bepaald ziektebeeld of bv. omgaan met zorgmijders).  In overleg met de intervisor worden één of meerdere thema’s per sessie bepaald en voorbereid.

Onder intersectorale intervisie wordt verstaan intervisie tussen zorg- en hulpverleners werkzaam op eerste, tweede en derde lijn.  Deze mix draagt bij tot bredere inzichten in de zorg- en hulpverlening, het bevorderen van de kennis in elkaars werking en zo ook het versterken van de samenwerking. 

Begindatum: december 2011 – einddatum: december 2012

Vanuit de thuiszorgdiensten komt vaak de vraag naar ondersteuning in situaties waar alcoholverslaving expliciet of verdoken aanwezig is. Van hier uit wil PZT Het Akkoord in overleg en samenwerking met de betrokken thuiszorgdiensten en het PZH St.-Franciscus een aanbod ontwikkelen die deze thuiszorgdiensten kan ondersteunen in het omgaan met deze problematiek.

 Begindatum: december 2013- einddatum: april 2013 

Samenleven met een persoon met geheugenproblemen kan een zware opgave zijn. Onder impuls van enkele zorgorganisaties in de regio Oudenaarde is dan ook een project ontstaan om mantelzorgers van personen met dementie te ondersteunen. Door tweemaandelijks een bijeenkomst van het praatcafé dementie te organiseren waar informatie aangeboden wordt over welbepaalde thema’s en waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

In het café wordt een gastdeskundige geïnterviewd over bepaalde aspecten van dementie. Veelal wordt dan ook een getuigenis gebracht door een ‘ervaringsdeskundige mantelzorger’ betreffende het besproken thema en volgt een gedachtewisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal dat in informele sfeer besproken wordt.

 Op een informele manier veldwerkers werkzaam in de eerstelijnszorg uit de regio ontmoeten. Dit gaat ongeveer 2-maandelijks door in het lokaal dienstencentrum De Boei (Vaartstraat 2A, 9030 Mariakerke) tijdens de middag (van 12u tot 13u30). Eerst is er tijd om samen de boterhammen op te eten (netwerking) daarna volgt de uitleg over een organisatie / project / thema gerelateerd aan de thuiszorg.

 Begindatum: maart 2012 – einddatum: oktober 2013

De doelstelling van het project is de gegevens van de aanwezige mantelzorgers te bundelen in een databank, hun  noden en behoeften  te bevragen via een ‘mantelzorgpaspoort’ en informatie en ondersteuning voor hen te voorzien.

Elk mantelzorgdagen zal doorgaan in éen van vijf Meetjeslandse Lokale Dienstencentra. (LDC)  Elke mantelzorgdag zorgt voor een ontmoetingsmoment, een boeiende spreker, een infobeurs en een rustpunt in het leven van de mantelzorger. De resultaten en signalen worden meegenomen naar het beleid en geëvalueerd.

Begindatum: september 2013 – einddatum: januari 2014

 

Er worden een aantal sensibiliseringsmomenten gepland  in het Meetjesland betreffende het thema ‘vroegtijdige zorgplanning’ waarbij er informatie en ervaringen uitgewisseld wordt. Alle aanwezige hulp- en zorgverleners zullen een flowchart ontvangen. De sensibiliseringsmomenten zullen doorgaan in een woon-en zorgcentrum  om op deze manier de thuiszorgdiensten en de residentiële sector dichter bij elkaar te brengen.  Ambtenaren en gemeentelijke besturen zullen ook uitgenodigd worden om correct door te kunnen verwijzen en er zal een logo ontwikkeld worden om aan te geven dat een organisatie en bestuur op de hoogte zijn van ‘vroegtijdige zorgplanning’

 Begindatum: mei 2013 – einddatum: maart 2015

 

Dit project heeft als doel het MDO bekend te maken en te verduidelijken bij verschillende zelfstandige disciplines. Hierbij wordt hoofdzakelijk gefocust op de huisartsen, de kinesisten, de apothekers en de zelfstandig verpleegkundigen uit de regio Vlaamse Ardennen. De bedoeling is het MDO op een zeer concrete, pragmatische manier uit de doeken te doen en hieraan een netwerkmoment te kippelen om de verschillende hulpverleners dichterbij elkaar te brengen. Dit in samenwerking met de verschillende huisartsenkringen, LMN's en thuiszorgcoördinatoren uit de regio Vlaamse Ardennen.

Begindatum: juni 2014 - einddatum: april 2015

 

 •  Vroegtijdige zorgplanning deel-SEL Gent

  Het levenseinde, wat ooit een taboe was, wordt meer en meer een gespreksonderwerp. Stervensbegeleiding, euthanasie, palliatieve zorg, levenseinde planning, allemaal termen die patiënten en familieleden steeds vaker in de mond nemen, maar waarover heel wat verwarring bestaat, niet alleen bij de burger, maar ook bij de professionele hulpverlener. 

  Er heerst een verhoogde vraag tot gesprek rond het levenseinde, momenteel dikwijls uitgaande van de ‘oudere’ patiënten en hun familie. Vele woonzorgcentra hebben momenteel projecten lopen rond ‘vroegtijdige zorgplanning’ : door middel van gesprekken en open communicatie wordt er informatie gegeven en wordt er gesproken over toekomstige zorg. Deze gesprekken kunnen leiden tot het op voorhand kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg, het aanstellen van een vertegenwoordiger indien de patiënt wilsonbekwaam wordt en het eventueel opmaken van een negatieve wilsverklaring of een wilsverklaring inzake euthanasie.

  Momenteel wordt de zorgbehoevendheid van de ouderen die komen wonen in de woonzorgcentra steeds groter, waardoor de kans op ‘wilsonbekwaamheid’ steeds groter wordt. De patiënt is  wilsonbekwaam indien hij niet meer in staat is om zelf te beslissen over zijn zorg. 

  Daarom is het essentieel dat de gesprekken plaatsvinden vòòr de opname in het WZC.
  Artsen, apothekers, maatschappelijk werkers, ambtenaren dienst burgerzaken en andere eerstelijnsmedewerkers …. allen zouden de noodzaak van vroegtijdige zorgplanning moeten (h)erkennen en op een adequate manier de juiste informatie kunnen geven of gericht moeten kunnen doorverwijzen.

  Dit is ook de reden waarom de SEL Gent samen met de residentiële partners de handen in elkaar slaat om samen het project “vroegtijdige zorgplanning deel-SEL Gent” te lanceren.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!