Communicatie vanuit de Vlaamse Overheid

 

Op 21 mei 2019 heeft de vorige Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een communiqué verstuurd naar alle voorzitters van SEL en LMN betreffende de personeelstransitie van SEL en LMN. De inhoud van dit schrijven leest u hier.

___________________________________________________

Op 10/10/18 zijn de Klankbordgroep Hervorming Eerstelijnszorg
en het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg (SWP) samengekomen om de stand van zaken van het
reorganisatietraject in de eerste lijn te bespreken.
Het verslag leest u hier.

___________________________________________________

*Richtlijnen voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de eerstelijnszones

In juli 2018 verspreidde de Vlaamse overheid een communiqué over de voorlopige samenstelling en de 5 prioritaire doelstellingen van de Zorgraad. 

 *Richtlijnen aanwending subsidie voor de opstart van de ELZ en de zorgraden
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van zorgraden voorziet reeds in de toekenning van een kleine subsidie van 12.000 euro voor elke eerstelijnszone. Deze subsidie kan aangewend worden voor bepaalde kosten.

___________________________________________________

Eerstelijnszone.be is dé website van en voor de eerstelijnszones in Vlaanderen, met steun van de Vlaamse overheid.

 Op deze website vind je:

  • Een overzicht van alle ELZ in Vlaanderen in een geografische kaart waar je via de zoekfunctie naar de zone van je gemeente kunt gaan. In de toekomst zal je via deze link rechtstreeks op de website van elke ELZ komen waar alle info te vinden zal zijn over de activiteiten binnen deze ELZ, zowel naar hulpverleners als naar de burger toe.

  • Een zoekfunctie om te kijken in welke ELZ je gemeente ligt.

  • Nuttige links over de ELZ o.a. ook een link naar een pagina specifiek voor de burger ‘Ik ben burger’.

  • Hier vindt de burger alle informatie over:

Het Patiëntenplatform, zelfhulpgroepen, tips voor gezonder        leven, de zorgtrajecten diabetes en chronische              niersufficiëntie nierinsufficiëntie en een zoekfunctie voor het opzoeken van een hulpverlener via de Sociale Kaart.

___________________________________________________________

Op 12/4/2018 kwam de Werkgroep ‘Website eerstelijnszone’s’ bijeen.

Hier leest u het verslag.

Op 22/2/18 is de strategische stuurgroep voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg samengekomen. In aanwezigheid van de Minister heeft de stuurgroep een aantal belangrijke beslissingen genomen die betrekking hebben op de medewerkers van SEL en LMN. Alle info leest u in deze brief die gericht was aan de voorzitters van SEL en LMN.

Op 11/12/17 heeft het Agentschap Zorg & Gezondheid een brief aan alle colleges van burgemeester en schepenen en aan de OCMW-voorzitters en secretarissen gestuurd. De brief gaat over de engagementsverklaring voor de vorming van eerstelijnszones en over het verduidelijken van de accenten in het wordingsproces van de eerstelijnszones. 2018 is een overgangsjaar en afhankelijk van de vorderingen van het logistieke proces op Vlaams niveau zullen de eerstelijnszones in 2019 of 2020 erkent worden. Alle info leest u in de brief.

Op 20/11/17 heeft het Vlaams Agentschap een nieuwe versie van de formele engagementsverklaring doorgestuurd, waar 2 zaken uit weggelaten zijn. Hieronder een korte vergelijking tussen de oude en de nieuwe versie:

Oude versie:

Ik verbind me ertoe:

- een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken;
- bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren;
de huidige en de te ontwikkelen beleidslijnen te includeren in de werking van de (openbare) dienst, kringwerking, vereniging enzovoort;
- indien nodig, de eigen werking en diensten te herontwerpen.

Nieuwe versie:

Ik verbind me ertoe:

- een gemeenschappelijke visie, samen met de verplichte en optionele partners, uit te werken;
- bij te dragen aan een nieuwe organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de eerstelijnsconferentie uit te voeren.

INFO VOOR LOKALE BESTUREN:

  • VVSG heeft een PP gemaakt voor alle lokale besturen over “de reorganisatie van het eerstelijnslandschap”. 
  • Lokale besturen kunnen de leidraad opvragen via eerstelijn@vvsg.be
PROVINCIALE INFOAVONDEN IN 2017
In september en oktober 2017 voorziet het Vlaams Agenschap  een reeks avonden om de stand van zaken toe te lichten, een blik te werpen op de toekomst en op uw vragen te antwoorden. Deze avonden vinden plaats op verschillende locaties. Voor Gent ging deze infoavond door op dinsdag 26/9/17. Alle info leest u hier 


Hebt u nog vragen over de hervorming van de eerstelijnszorg? De Faq-file van het Vlaams Agentschap geeft u al een hoop antwoorden.

INDIENEN DOSSIER 'VORMING ELZ'
De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. 

Alle info voor het indienen van het dossier betreffende de vorming van een ELZ vindt u via deze link 

Oprichten Klankborgroep voor de uitvoering van de 12 projecten (succesvol opstarten ELZ) - is onderdeel van het programma-management. Het volledig overzicht vindt u in deze PP.

Kort overzicht per project met data:

▪Afbakening ELZ: vóór zomer 2018 – in werking treden Zorgraden: ten laatste eind 2019
▪ Vorming en opstart werking van de regionale zorgzones: uiterlijk tegen 31/12/2019
▪ Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn: najaar 2018 – opstart werking: voorjaar 2019
▪ Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn: zie tekst ‘aanzet globaal plan’
▪ Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overleg: eind 2018 voorlopige maatregelen, definitieve: eind 2019
▪ Naar een digitale eerste lijn: vanaf 2020
▪ Vormgeven kwaliteitsbeleid en klachtenbeleid: begin 2021 moet het kader voor zowel het kwaliteitsbeleid als het klachtenbeleid opgeleverd zijn
▪ Uitbouw geïntegreerd breed onthaal: eind 2019
▪ Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg: eind 2018
▪ Verzekeren basisopleiding en permanente vorming: begin school/academiejaar 2020/21
▪ Communicatie over reorganisatieproces en zorg in Vlaanderen: eind 2019
▪ De zorgvrager/burger centraal: wat vergt dit: vóór eind 2019 al resultaten

PROGRAMMAMANAGEMENT
Het Programmamanagement is opgericht om de opstart van de ELZ in goede banen te leiden.

OPROEP VOOR HET AANWERVEN VAN TRANSITIECOACHES
Voor de begeleiding van de ‘oprichting van eerstelijnszones’ is het Agentschap Zorg en Gezondheid op zoek naar personen die de transitie op het terrein willen begeleiden. In concreto zullen vijf voltijdsequivalenten ingezet worden in Vlaanderen en 1 halftijds equivalent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De oproep van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u hieronder. De info over de inhoud van de opdracht en de gevraagde competenties vindt u in de bijlage. Zowel SEL Gent als LMN regio Gent verspreiden deze oproep onder hun partnerorganisaties.

Oproep voor transitiecoaches voor de begeleiding van de oprichting van de eerstelijnszones in Vlaanderen

 

OPROEP VORMING EERSTELIJNSZONE
Hieronder vindt u de omzendbrief van minister Jo Vandeurzen ‘Oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ en een document waarin deze oproep nader wordt omschreven.

Omzendbrief "Oproep tot de vorming van Eerstelijnszones
Oproep voor de vorming van eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen

Vragen hierover worden bij voorkeur geformuleerd via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be
Meer algemene informatie vindt u op: 

www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone

 
 
 
 
 
 
 


 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!