Doel

Het hoofddoel van de SEL is de zorg rond de individuele patiënt binnen de eerstelijnsgezondheidszorg  te verbeteren en te optimaliseren.

Dit door samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorgaanbieders te stimuleren, zoals beschreven in het eerstelijnsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer de verschillende zorgaanbieders binnen de eerstelijnsgezondheidszorg optimaal samenwerken,  kan dit ook een optimale zorg ten aanzien van de patiënt garanderen.  Zorgaanbieders kunnen initiatieven nemen om hun zorgverlening beter af te stemmen op de behoeften van de patiënten binnen hun regio.  Zij kunnen afspraken maken om hun dienstverlening beter op elkaar af te stemmen.

→ Dit impliceert dus dat de SEL  vooral op organisatieniveau actief is met als doel op patiëntenniveau een verschil te maken.

De SEL is samengesteld uit vertegenwoordigers van;

  • de huisartsen
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
  • de diensten voor gezinszorg
  • de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen al dan niet in samenwerking met de regionale dienstencentra
  • de OCMW’s
  • de lokale dienstencentra
  • de woon- en zorgcentra

Deze worden als de  verplichte partners van de SEL gezien.
Dit sluit echter niet uit dat andere zorgaanbieders zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers in de thuiszorg, kinesisten, apothekers … niet actief in de werking van de SEL betrokken kunnen worden.

 

 

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia