Multidisciplinair samenwerken

Bij patiënten in een complexe zorgsituatie zijn meerdere hulp- en zorgverleners betrokken. De SEL is ondersteunend voor deze betrokkenen, de zelfzorg en voor de mantelzorg.

Multidisciplinair samenwerken in de eerstelijnsgezondheidszorg leidt ertoe dat het aanbod aan diensten voor de zwaar hulpbehoevende patiënt zo goed mogelijk wordt afgestemd op zijn/haar vragen en problemen.  Door gebruik te maken van elkaars deskundigheid kunnen we de kwaliteit in de zorg verbeteren.  Binnen een multidisciplinair team wordt gestreefd naar efficiënt en doelmatig werken. Samenwerkende  hulp- en zorgverstrekkers moeten dezelfde kwaliteitstaal spreken en alert zijn voor een continue kwaliteitsbewaking. Binnen het multidisciplinair overleg (MDO) heeft iedereen zijn specifieke taak. We onderscheiden hierin 3 groepen: de zorgbemiddelaar, de overlegcoördinator en de participanten van een overleg. Ook de mantelzorger en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijke partners.

Om het multidisciplinair samenwerken te bevorderen heeft de wetgever een wettelijk kader voorzien dat de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders regelt en in bepaalde gevallen voorziet in een honorering van het overleg.
Op federaal niveau: diverse KB o.a. KB van 8 juli 2002 op de GDT.
Op Vlaams niveau: het decreet van 3 maart 2004 (samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg) en het Besluit van de Vlaamse Regering op de SEL.
Info over de Vlaamse en Federale regelgeving vindt u op Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Binnen het MDO zijn er verschillende types:
• Informeel en/of occasioneel overleg tussen zorgaanbieders
• Overleg In kader van zorgbemiddeling
• Multidisciplinaire teams in kader van de GDT
• Multidisciplinaire teams niet in kader van de GDT
• Multidisciplinaire teams in kader van de zorgvernieuwingsprojecten protocol 3
• Multidisciplinaire teams rond de Psychiatrische Patiënt.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!