Principes MDO

De  Raad van bestuur van de SEL Gent heeft op 29 november 2012 de volgende MDO-principes goedgekeurd:

•Iedereen die uitgenodigd is en deelneemt aan een MDO wordt vergoed. Met ‘iedereen’ worden alle partners bedoeld die in het Woonzorgdecreet en Eerstelijnsdecreet voorkomen en die binnen de SEL Gent in aanmerking komen voor vergoeding.

De Raad van Bestuur heeft de lijst met partners die vergoed kunnen worden vastgelegd.
Zie bijlage.

•Er wordt slechts één deelnemer per beroepsdiscipline per organisatie of dienst vergoed. Indien er twee deelnemers aanwezig zijn van een zelfde beroepsdiscipline, maar van een verschillende organisatie, dan worden beiden vergoed.

We voorzien een vergoeding voor de partijen die deelnemen aan het multidisciplinair overleg: de vergoedbare deelnemers, de zorgbemiddelaar en de overlegcoördinator. Een coëfficiënt bepaalt hoe groot het verschil is tussen de vergoeding van de verschillende partijen. De vergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd met de officiële indexering van de GDT-tarieven.


Voor 2018
Team ten huize: 49,91 Euro
Team niet ten huize: 37,44 Euro

•Er moeten minstens 3 professionele deelnemers zijn vooraleer een niet-GDT team vergoed kan worden.

•Er wordt per patiënt maximum 1 GDT en 1 niet-GDT team per kalenderjaar vergoed.

•De duur van de uitbetaling van de zorgbemiddeling is vastgelegd op 3 jaar. Het systeem gaat in vanaf het werkjaar 2011. Indien er tijdens de duurtijd van 3 jaar een team plaatsvindt, dan herbegint de telling.
Wijziging op de speciale Algemene Vergadering van 8/6/17:  i.p.v. 3 actieve jaren, zullen er nog 2 actieve jaren vergoed worden. Als het thuiszorgdossier vroeger dan deze laatste 2 jaren is gestart, dan wordt er enkel nog een vergoeding voorzien als er een teamoverleg is geweest in de laatste 2 werkingsjaren.

•Het meetbaar aantonen van kwaliteit is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Een onderzoek wordt opgestart, samen met  een externe partner.

•Er wordt gewerkt met een open budget voor het MDO. Dit houdt in dat er per kalenderjaar geen limiet is op het totaal aantal geldige teams die vergoed zullen worden. Bij de jaarafrekening wordt nagegaan of er voldoende budget is om aan alle vergoedbare partners de richtwaarden uit te betalen. Indien dit niet het geval is, dan worden de richtwaarden procentueel evenredig verminderd.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia