Projecten deel-SELs

 

Dit project heeft als doel de samenwerking en communicatie te bevorderen op vlak van GGZ-problematiek tussen alle (ambulante) GGZ-actoren (GGZ-organisaties en zelfstandigen) en de eerstelijnsgezondheidszorgwerkers. Dit door het opstellen van een up tot date aanbod van de GGZ en door het ontwikkelen van een (beveiligd) communicatiesysteem waarmee alle zorgverstrekkers uit de regio Vlaamse Ardennen in functie van overleg en gegevensoverdracht kunnen samenwerken. Het project bestaat uit drie luiken:

-  Het oplijsten van het aanbod van de GGZ: Momenteel loopt de oplijsting van de zelfstandig therapeuten en psychologen. Oorspronkelijk was het de bedoeling deze lijst op de website van het PAKT te publiceren. De werking van het PAKT is echter ruimer dan enkel de Vlaamse Ardennen. Wanneer dergelijk aanbod voor deze regio wordt opgenomen zou dit ook voor de andere regio’s het geval moeten zijn maar dit is momenteel voor het PAKT niet mogelijk. Om die reden worden deze lijsten nu van de website van de kringen kenbaar gemaakt.

- Het aanbieden van een beveiligd communicatie systeem en het aankopen van licenties hiervoor: Er werd gekozen voor ‘Meridis’ en er werden licenties aangekocht. Er worden ook sessies aangeboden om met het systeem te leren werken. Voorlopig is dit nog enkel voor de huisartsen en in één richting maar het is zeker de bedoeling dit stapsgewijs uit te rollen.

Aanbieden van vorming rond het beroepsgeheim: De vorming ‘gegevensdeling binnen een ethisch juridisch kader’ ligt vast op 21 april 2016 om 20u in het Sint-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem. Er mogen vragen voor de gastsprekers worden opgesteld. Enkele vragen kunnen bijvoorbeeld zijn; Hoe zit het met stagiairs en beroepsgeheim?, Echelonering?, Waar kan een patiënt bekijken wie zijn gegevens allemaal raadpleegt?, Wat met de gegevens voor het delen met de politie, sociale dienst en anderen?, Wat is een informed concent?,… vragen rond deze thema’s mogen jullie altijd aan mij (julie@selgent.be) bezorgen!

 

Medicatieproject: optimaliseren van het medicatiebeleid in de WZC 

Het project “Optimaliseren van het medicatiebeleid in de WZC in samenwerking met de artsen, apothekers en verpleegkundigen” werd goedgekeurd in de Deel-SEL Schelde Leie.

Bij de PHEBE (Prescribing in Homes for the Elderly in Belgium) studie die het medicatiegebruik van ouderen in woonzorgcentra onderzocht, kwam naar voor dat ouderen vaak veel en verschillende combinaties van geneesmiddelen gebruiken. Vaak is er underuse – misuse – of overuse van medicatie. Het medicatiemanagement en medisch voorschrijfgedrag is dus vaak voor verbetering vatbaar. Door een intense samenwerking tussen de huisarts, de apothekers en de verpleegkundigen uit de WZC zouden de hieraan gerelateerde problemen gereduceerd kunnen worden. Hierdoor ontstond tussen deze 3 partners het idee een project op te zetten rond het meten, registreren en evalueren van het medicatiegebruik bij ouderen. Dit in samenwerking met professor Vander Stichele van de Ugent. Door de inbreng van huisartsen, verpleegkundigen en apothekers rond de medicatie en de bijwerkingen moet de samenwerking tussen deze actoren verbeteren wat ten gunste zal komen van de patiënt.

De dossiers werden ingezameld over een 4tal RVT ‘s de analyse zal gestart worden door professor Vanderstichele op een 200 tal dossiers.

 

 Het LMN en deel-SEL Gent organiseren lokale interprofessionele vormingen/ontmoetingsmomenten voor zorgverleners die in contact komen met chronisch zieken. Deze momenten hebben tot doel de contacten tussen zorgverleners van verschillende disciplines te verbeteren. Op langere termijn kan dan ook worden gekomen tot het maken van gezamenlijke doelstellingen.

Aan de hand van interprofessioneel casusoverleg in kleine groep wordt er samen gewerkt aan een betere zorg voor chronisch zieken. Tijdens het casusoverleg leert men ook elkaar en elkaars discipline beter kennen.

Dit project houdt dus in dat zorgverleners elkaar ontmoeten, elkaars expertise leren kennen en overleggen over relevante thema’s en onderwerpen aan de hand van casussen.  De vorming vindt plaats op een kleinschalig niveau: zorgverleners uit een wijk, deelgemeente of meerdere wijken/deelgemeenten die een ‘gevoelsmatige’ affiniteit hebben met elkaar op vlak van zorg. Dit is het niveau waar zorgverleners in de praktijk met elkaar in contact komen en een team vormen rond de patiënt. Het doel is dus ook dat lokale collega’s van andere disciplines elkaar beter leren kennen op een interactief groepsmoment waarbij multidisciplinariteit centraal staat. 

 

 De basisgroep mantelzorgers werd gevormd of uitgebreid door het vorige project ‘Mantelzorgdagen in het Meetjesland’. Een groot deel van deze groep is blijven gebruik maken van de mogelijkheden van het lokaal dienstencentrum. Mantelzorgers zijn een steeds vernieuwende groep. De bedoeling is de moeilijk bereikbare mantelzorgers te blijven aanspreken en nieuwe mantelzorgers erbij te betrekken.

Door multidisciplinair en gemeentelijk overschrijdend te werken wordt ingezet op het bereiken van zo veel mogelijk mantelzorgers.
Elke lokaal dienstencentrum bouwt hierdoor de bestaande databank verder uit. Deze gegevens zijn belangrijk voor mogelijke verdere acties. Deze databank kan ook demografische gegevens verstrekken.
De geïnteresseerden kunnen inschrijven via inschrijvingsstrook alsook telefonisch en per mail reageren.

Begindatum: januari 2013 - einddatum: december 2015

 

 Multidisciplinaire begeleiding van kinderen met obesitas

Het organiseren van multidisciplinaire groepstherapie voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met overgewicht. Ook de ouders worden sterk betrokken in het de therapie.

Begindatum: september 2011 – einddatum: juni 2016

→ Bijkomend project hierbij; Go-4-Fit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!