Reglement

Huishoudelijk reglement deel-SEL Gent

1. Missie

De deel-SEL  Gent wil een open platform zijn voor professionals, mantelzorgers en gebruikers in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Om de zorg op de noden van de zorg- en hulpvragers in het algemeen af te stemmen en de werkingen van de verschillende zorgaanbieders beter op elkaar af te stemmen is dialoog en overleg een absolute voorwaarde.

 In de deel-SEL Gent willen we de doelstellingen uitvoeren van het SEL-decreet met speciale aandacht voor:

 - de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren voor de patiënten door de samenwerking tussen alle actoren binnen de eerstelijnsgezondheidzorg te optimaliseren
-  samen te werken om de kwaliteit van het leven en het werken van de zorgverleners te
optimaliseren

2. Structuur

Om efficiënt te vergaderen is gekozen om een vaste groep van geëngageerden te vergaderen. Deze bestaan uit verplichte en niet-verplichte partners.

De verplichte partners krijgen per partner 2 geëngageerden toegewezen.

De verplichte partners bestaan uit :

  • de diensten voor gezinszorg;
  • de huisartsen;
  • de lokale dienstencentra;
  • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  • de woonzorgcentra;
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen;
  • de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan
    niet in samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra.

(Uitzondering: de drie diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Zij mogen zich elk  laten vertegenwoordigen door éen geëngageerde:  nl. één voor de Christelijke Mutaliteit, de Liberale Mutualiteit en de Bond Moyson).

De niet-verplichte partners krijgen per partner één geëngageerde toegewezen. 

 Er wordt van een geëngageerde verwacht dat hij/zij  steeds poogt aanwezig te zijn op de deel-SEL vergaderingen en dat er een goede doorstroming is naar de achterban. Hij/zij is  iemand met verantwoordelijkheid en iemand die het werkveld vertegenwoordigt.

Elke geëngageerde duidt één vaste plaatsvervanger aan, die in kan vallen indien de geëngageerde niet aanwezig kan zijn, dit om de continuïteit van de deel-SEL te verzekeren. Op deze manier blijft ook de doorstroming en opvolging gegarandeerd als een geëngageerde zijn/haar taak niet meer kan opnemen. Indien een geëngageerde de functie niet meer kan opnemen, moet hij/zij tegen de volgende deel-SEL vergadering zorgen voor een vervanger.

Jaarlijks zullen bij het begin van het kalender jaar alle geëngageerden en ontbrekende partners aangeschreven worden en daarbij wordt een oproep gedaan om zich (opnieuw) te engageren voor het komende werkjaar.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de verantwoordelijke financiën. Het Dagelijks Bestuur wordt aangesteld voor 4 jaar.

3. Wijze van vergaderen

Enkel de geëngageerden worden systematisch uitgenodigd voor de deel-SEL vergaderingen. Anderen worden uitgenodigd in functie van agendapunt of onderwerp.


De aanwezigen en de geëngageerden krijgen steeds het verslag van de deel-SEL vergadering.

Agendapunten worden aan de voorzitter gericht en verzameld tot 3 weken voor de deel-SEL vergadering.  Agendapunten kunnen steeds aan ‘varia’ toegevoegd worden bij het begin van een deel-SEL vergadering. Er wordt dan op het einde bekeken of dit punt nog besproken kan worden.

Tot spoedbehandeling kan slechts worden besloten door ten minste twee derden van de aanwezige geëngageerden.

4. Wijze van stemmen

Elke geëngageerde (of de vaste vervanger) heeft één stem.

Enkel aanwezige geëngageerden (of de vaste vervanger) kunnen stemmen. Er kan niet per volmacht worden gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

5. Wijze van verslag

De verslaggeving van de deel-SEL vergadering verloopt volgens een beurtrolsysteem. Iedere geëngageerde komt eens aan de beurt. De volgorde wordt bepaald volgens de achternaam, waarbij er begonnen wordt met de achternaam die het eerst voorkomt in het alfabet.

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!