Reglement

Algemeen

Deel-SEL Oost is een overlegplatform voor de professionele zorg- en hulpverleners, mantelzorg- en vrijwilligersverenigingen en netwerken actief in de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Lochristi/Lokeren/Moerbeke/Wachtebeke/Wetteren/Laarne/Wichelen.

 Doelstelling

In de zorg- en hulpverlening staan de pijlers “zorg op maat”, “ de patiënt staat centraal” en “multidisciplinaire samenwerking” hoog aangeschreven.

Deel-SEL Oost zal haar werking in de regio afstemmen op deze drie pijlers.

Bereiken van de doelstelling

Algemeen

Om bovenvermelde doelstelling te bereiken, zijn, enerzijds, overleg en dialoog tussen de betrokkenen en, anderzijds, concrete activiteiten ten velde cruciaal.

Structuur

Gezien het geografisch gebied van Deel-SEL Oost uitgebreid is, wordt er geopteerd om in DeelSEL Oost twee permanente werkgroepen te installeren:

- Werkgroep Lochristi/Lokeren/Moerbeke/Wachtebeke
- Werkgroep Wetteren/Laarne/Wichelen

De werking met twee werkgroepen zal het bereiken van de doelstelling faciliteren: door lokaalgericht te werken zullen noden en behoeften van zowel de zorgvrager, als van de zorg- en hulpverlener sneller gedetecteerd en bijgevolg sneller aangepakt kunnen worden. Een concrete, voelbare werking t.a.v. de doelgroepen zal kunnen verwezenlijkt worden.

Niveau deel-SEL Oost

 • Leden:

Een vertegenwoordiging van de verplichte partners i.k.v. de SEL-structuur, aangevuld met niet-verplichte partners. De vertegenwoordigers zijn actief in het geografisch gebied behorend bij de Deel-SEL

 • Functie:
 • Rechtstreekse communicatie met SEL Gent
 • Overleg en dialoog
 • Ondersteuning van de werkgroepen
 • Adviesfunctie t.a.v. de werkgroepen
 • Vergaderingen:
 • Dit platform vergadert 2 tot 3 maal per kalenderjaar.
 • De werkgroepen rapporteren op de vergaderingen van de DeelSEL.
 • De uitnodiging voor de vergaderingen wordt ruim verspreid: ook alle leden van de werkgroepen krijgen een uitnodiging.
 • De leden van de vergadering kunnen steeds agendapunten doorgeven aan de coördinator van SEL Gent.
 • Voor de catering (en uit beleefdheid) is het aangewezen om zijn aanwezigheid te bevestigen of om zich te laten verontschuldigen voor de betreffende vergadering.
 • De vergaderingen worden afwisselend in Lokeren/Lochristi of in Wetteren georganiseerd.
 • Het verslag van de vergadering wordt ruim verspreid: ook alle leden van de werkgroepen krijgen het verslag.
 • Financiën:
 • Deel-SEL Oost heeft recht op 5000€ per kalenderjaar voor zijn werking.
 • Deel-SEL Oost stelt de financiële middelen ter beschikking van de werkgroepen.
 • Het financieel jaarverslag wordt op dit niveau opgemaakt en overgemaakt aan SEL Gent.
 • De Deel-SEL duidt iemand aan die de financiële handelingen opvolgt en een financieel overzicht maakt op het einde van elk kalenderjaar.
 • De Deel-SEL kan specifiek voor projecten beroep doen op extra financiële middelen, die mits het opstellen van een dossier (zie sjabloon) aangevraagd kunnen worden bij SEL Gent.
 • De financiën dienen transparant te zijn.
 • Op elke vergadering van de DeelSEL wordt een financieel overzicht gegeven.
 • Beslissingsrecht en stemming:

Deel-SEL Oost kan, samen met de vertegenwoordiging van de werkgroepen, beslissingen nemen.

Wanneer geen gezamenlijk standpunt kan ingenomen worden, dient er gestemd te worden: elke aanwezige partner heeft stemrecht en beschikt over 1 stem. Een voorstel wordt pas aangenomen of een beslissing wordt als geldig verklaard bij een meerderheid van de stemmen, zijnde de helft + 1. Elke aanwezige partner beschikt maximum over éen volmacht. Wanneer een bestuurlijke beslissing verwacht wordt van de partners, zal dit steeds op voorhand in de agenda vermeld worden.

Niveau werkgroepen

 •  Leden:

De vergaderingen van de werkgroepen staan open voor de professionelen en niet-professionelen actief in de residentiële en ambulante zorg- en hulpverlening in de regio.

 • Functie:
 • Rechtstreekse communicatie met DeelSEL Oost.
 • Lokaal overleg en dialoog.
 • Organiseren van activiteiten/initiatieven/projecten/…, geënt op lokale noden en behoeften van zowel de bevolking als van zorg- en hulpverleners.
 • Vergaderingen:
 • De werkgroepen werken autonoom. Dit betekent dat zij een voorzitter en secretaris/penningmeester hebben aangeduid.
 • De voorzitter zit de vergaderingen voor, de secretaris/penningmeester verzorgt de administratie (cf. uitnodigingen, verslagen) en de financiën
 • De werkgroepen bepalen zelf hoeveel vergaderingen zij per kalenderjaar plannen.
 • De werkgroepen kunnen ad hoc werkgroepen samenstellen voor de concrete uitwerking van activiteiten/initiatieven/projecten.
 • De werkgroepen rapporteren op de vergaderingen van de Deel-SEL.
 • De uitnodiging voor de vergaderingen worden enkel gestuurd naar de leden van de werkgroep.
 • De leden van de werkgroepen kunnen steeds agendapunten doorgeven aan de voorzitter of secretaris van de werkgroep.
 • Voor de catering (en uit beleefdheid) is het aangewezen om zijn aanwezigheid te bevestigen of om zich te laten verontschuldigen voor de betreffende vergadering.
 • Het verslag van de vergadering wordt naar de leden van de werkgroep gestuurd.
 • Financiën:
 • De werkgroepen maken gebruik van de financiële middelen die ter beschikking worden gesteld via DeelSEL Oost (zie supra).
 • De werkgroepen beslissen autonoom waarvoor zij de beschikbare werkingsmiddelen gebruiken.
 • Er wordt vertrokken vanuit het gegeven dat elke werkgroep een budget heeft van 2500€ (waarschijnlijk iets minder, afhankelijk van de uitgaven van het niveau DeelSEL). De werkgroepen kunnen echter samen overleggen welke financiële middelen nodig zijn per werkgroep. Indien er geen compromis kan bereikt worden, wordt het beschikbare bedrag in twee gelijke delen verdeeld.
 • De secretaris/penningmeester houdt de financiën goed bij (= voor elke uitgave een bewijsstuk kunnen voorleggen).
 • De secretaris/penningmeester geeft geregeld een overzicht van de financiën van de werkgroep door aan de gemandateerde “financiën” van Deel-SEL Oost.
 • De werkgroepen kunnen voor projecten beroep doen op extra financiële middelen, die mits het opstellen van een dossier (zie sjabloon) aangevraagd kunnen worden bij SEL Gent. De aanvraag van projectmiddelen wordt op de vergadering van Deel-SEL Oost besproken.
 • Beslissingsrecht en stemming:

Werkgroepen hebben in principe geen beslissingsrecht t.a.v. Deel-SEL Oost en SEL Gent.

Wanneer er echter geen gezamenlijk standpunt kan ingenomen worden aangaande een situatie rechtstreeks gelinkt aan de werking van de werkgroep, die een verdere vlotte werking in het gedrang zou kunnen brengen, dan kan er gestemd te worden: elke aanwezige partner heeft stemrecht en beschikt over 1 stem. Een voorstel wordt pas aangenomen of een beslissing wordt als geldig verklaard bij een meerderheid van de stemmen, zijnde de helft + 1. Elke aanwezige partner beschikt maximum over éen volmacht. Wanneer een bestuurlijke beslissing verwacht wordt van de partners, zal dit steeds op voorhand in de agenda vermeld worden.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!