Reglement

Huishoudelijk reglement deel-SEL Meetjesland

De deel-SEL  Meetjesland wil een open platform zijn voor professionals uit de eerstelijnszorg met aandacht voor de mantelzorger.

Om de zorg op de noden van de zorg- en hulpvragers in het algemeen af te stemmen en de werkingen van de verschillende zorgaanbieders beter op elkaar af te stemmen is dialoog en overleg een absolute voorwaarde.

Dit regionaal overleg is geen doel op zichzelf: finaal staat in deze deel-SEL-werking steeds het belang, nl. de gezondheid en het welzijn, van de 180 000 Meetjeslanders uit de dertien Meetjeslandse gemeenten centraal.

In de deel-SEL Meetjesland willen we de verschillende zorgaanbieders uit de regio samenbrengen om de doelstellingen geformuleerd in de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg te realiseren:

- de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren voor de patiënten door een betere en meer professionele samenwerking tussen de verschillende zorgverstrekkers;
- de kwaliteit van leven en werken van de zorgverleners beter garanderen door de samenwerking te ondersteunen en te faciliteren, en ze zo te organiseren dat de administratieve lasten voor alle betrokkenen worden verlaagd.

De deel-SEL  Meetjesland stelt daarom haar vergaderingen open voor alle belangstellende eerstelijnswerkers uit de regio. Om een goede werking mogelijk te maken zijn, naast gemeenschappelijk engagement,  evenwel ook een beperkt aantal duidelijke afspraken nodig.

Deze afspraken worden hieronder kort weergegeven

 1. De algemene vergadering van de deel-SEL Meetjesland is samengesteld uit de partners die bij de opstart hun interesse voor overleg en samenwerking bekend maken. Jaarlijks zullen alle verplichte en niet-verplichte partners aangeschreven worden en daarbij:
  - zal een overzicht gegeven worden van de werking tijdens het voorbije jaar
  - wordt een oproep gedaan om zich te engageren voor het komende werkjaar

Het werkjaar start telkens in Januari.

 1. Voor de vergaderingen worden die partners uitgenodigd die hun interesse kenbaar gemaakt hebben. Zij krijgen ook de verslagen van de vergaderingen toegestuurd. Op de vergaderingen, kunnen naargelang het onderwerp, partners in het bijzonder aangeschreven of uitgenodigd worden. Voor de vergaderingen gelden evenwel geen exclusieven met dien verstande dat alle geïnteresseerde partners welkom zijn om aan te sluiten en in een open en constructieve geest samen te werken.
 2. Om de continuïteit van het overleg en de onderlinge netwerking binnen de deel-SEL Meetjesland te bevorderen wordt met vaste effectieve leden en vaste plaatsvervangers gewerkt.
 1. Er wordt steeds zoveel mogelijk in consensus beslist. Aan een gebeurlijke stemming worden alleen de gemandateerden van de verschillende partners toegelaten.

  Per verplichte partner kunnen twee gemandateerden stemmen. De drie grootste mutualiteiten uit de regio (nl. BM, CM en LibMutOV) mogen zich laten vertegenwoordigen door één gemandateerde elk.

  Voor de niet-verplichte partners kan telkens één gemandateerde aan een gebeurlijke stemming deelnemen.

  Indien er van de aanwezige verplichte en niet-verplichte partners meer aanwezigen zijn dan stemgerechtigden, dan beslissen de partners, onderling wie aan de stemming deelneemt, overeenkomstig het aantal stemmen voor die geleding. Enkel aanwezige leden kunnen stemmen. Er kan niet per volmacht worden gestemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzier doorslaggevend.
 1. Worden als gemandateerde beschouwd: die personen die namens een organisatie/partner op regelmatige wijze aan de vergaderingen deelnemen en die bij de jaarlijkse rondvraag als afgevaardigde/gemandateerde voorgedragen zijn.
 1. Er kan geldig gestemd worden als de helft van het aantal verplichte partners plus één aanwezig is. Dit betekent dus dat van 4 geledingen uit de volgende 7 minstens éen gemandateerde dient aanwezig te zijn:
 • de diensten voor gezinszorg;
 • de huisartsen;
 • de lokale dienstencentra;
 • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • de woonzorgcentra;
 • de verpleegkundigen en vroedvrouwen;
 • de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan
  niet in samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra.

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!