Reglement

 Huishoudelijk Reglement deelSEL Vlaamse Ardennen
 
1. Missie

De deel-SEL Vlaamse Ardennen wil een open platform zijn voor professionals, mantelzorgers en gebruikers in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Om de zorg op de noden van de zorg- en hulpvragers in het algemeen af te stemmen en de werkingen van de verschillende zorgaanbieders beter op elkaar af te stemmen is dialoog en overleg een absolute voorwaarde.

 In de deel-SEL Vlaamse Ardennen willen we de doelstellingen uitvoeren van het SEL-decreet met speciale aandacht voor:

- De kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren voor de patiënten door de samenwerking tussen alle actoren binnen de eerstelijnsgezondheidzorg te optimaliseren.

- Samen te werken om de kwaliteit van het leven en het werken van de zorgverleners te optimaliseren.

2. Structuur

Deel-SEL Vlaamse Ardennen is samengesteld uit de partners die bij de opstart hun interesse voor overleg en samenwerking bekend maken. Deze partners bestaan uit zowel de verplichte als de niet-verplichte partners van het SEL. Het is een open structuur.

Om efficiënt te vergaderen is er gekozen om te werken met een kernbestuur. Hierin zetelen gemandateerden met volgende functies: voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zetelen er nog vier leden uit de deel-SEL ter ondersteuning.

Het kernbestuur heeft tot doel de vergaderingen van de deel-SEL voor te bereiden. Ze zijn niet bevoegd om beslissingen te nemen, dit gebeurt op deel-SEL niveau.

FUNCTIE NAAM VOORNAAM DISCIPLINE/ORG.
Voorzitter Dr. Magherman Bart huisarts (huisartsenkring panacea)
Ondervoorzitter Van den Berghe Chris WGK Zottegem
Penningmeester Kegels Johan WZC Ter Deinsbeke
Secretaris Gaethofs Dimitri LMN Vlaamse Ardennen
Secretaris De Clercq Els LMN Panacea - LMN Ronse
Lid Van den Hende Caroline C.M. Midden-VL
Lid Vanderbeken Marc WZC Heilig Hart
Lid Rotsaert Johan

Huize Roborst

 
3. Wijze van vergaderen

Ieder lid van de deel-SEL wordt systematisch uitgenodigd op de vergadering en ontvangt de verslagen. De vergaderingen van de deelSEL vinden om de twee maand plaats (met uitzondering tijdens de zomervakantie).

Tevens ontvangt ieder lid een uitnodiging voor de vergaderingen.

Iedereen kan drie weken voor de effectieve deel-SEL vergadering agendapunten door sturen naar het kernbestuur. Het kernbestuur komt twee weken voor de deel-SEL samen om de agenda op te stellen.

 4. Wijze van stemmen

 Er wordt steeds zoveel mogelijk in consensus beslist. 

 Indien er toch moet worden overgaan tot een stemming zullen beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de effectieve leden.  Elk lid beschikt over één stem. Elk lid kan zich laten vervangen door een afgevaardigde van zijn organisatie.

 Worden als effectieve leden beschouwd: degene die interesse tonen om zich te engageren voor minstens 3x van de 6 deel-SEL vergaderingen aanwezig te zijn. (deze worden officieel aan het kernbestuur en deel-SEL meegedeeld.)

Indien dit niet het geval is, wordt hun stem als nietig verklaard. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!