Visie

Visieverklaring

1. Wij zijn ons bewust dat de zorgvragen evoluerend zijn en dat bepaalde belangrijke zorgvragen en behoeften heden niet ingevuld worden.

2. Wij zijn overtuigd dat “ Welzijn” breder en meer is dan alleen gezondheid. De andere aspecten  zoals  wonen , werk en sociale ondersteuning zijn  daarin even belangrijk .

3. Wij willen zoveel mogelijk uitgaan van de zorgnoden, de zorgbehoeften en de normen en waarden van de burger  bij het aanbieden van zorg.

4. Wij willen iedere burger de grootst mogelijke verantwoordelijkheid en inspraak geven om,wanneer hij zorg dient te krijgen, deze mee te sturen .

5. We willen de zelfredzaamheid en het zelfzorgvermogen van ieder burger maximaal benutten en betrekken bij het formuleren van  zorgdoelen. 

6. Wij zijn overtuigd dat vooral afstemming van zorg op basis  van haalbare doelstellingen leidt tot kwalitatief hoogstaande zorg. M.a.w. we kiezen voor vraag- en doelgerichte zorg in plaats van aanbodgestuurde. Daarvoor is intense samenwerking en overleg nodig tussen en met alle betrokken zorgaanbieders.

7. We zijn ons bewust van de grenzen die  zich kunnen stellen aan de aangeboden zorg en zullen die kenbaar maken aan de burger.

8. Wij willen iedere burger zo volledig mogelijk voorzien van alle mogelijke nuttige informatie omtrent zorg voor meer welzijn. Deze informatie  dient  correct, betrouwbaar en up to date te zijn.

9. We beseffen dat de zorg efficiënter kan verlopen. Daarom willen we de geboden zorg op gepaste tijden evalueren en bijsturen op basis van te formuleren indicatoren, afhankelijk van de context.

10. Wij willen extra aandacht en ondersteuning geven aan de niet professionele hulp in de persoon van de mantelzorger door respect op te brengen en rekening te houden met zijn expertise .

11. Wij  beseffen dat de toegang tot de zorg heden niet voor iedereen gelijk is en aanvaarden het principe dat alle burgers recht hebben op een gelijkwaardige zorg. De  financiële en structurele drempels willen we verlagen.

12. De kwaliteit  van zorg hangt in belangrijke mate af van de competenties  van de zorgaanbieders. Wij zullen er mee over waken dat  zij door een proces van continue professionele vorming deze competenties up to date houden

13. Wij willen maximaal oog en zorg hebben voor de zorgverlener(s) zelf.

14. De SEL als netwerk van zorgaanbieders komt niet rechtstreeks tussen in de zorg op patiënt niveau maar wel op het niveau van patiëntendoelgroepen.

15. De SEL stimuleert alle zorgaanbieders te handelen naar deze visie met respect voor ieders eigenheid voor de manier waarop zij haar zorgtaken opneemt.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!