Wetgeving

SEL

Eind 2009 verviel de regelgeving van de SIT's. De SIT's werden omgevormd tot Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg (SEL's).

Het uitvoeringsbesluit betreffende de SEL's werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 19 december 2008. Het bepaalt de modaliteiten ter uitvoering van het eerstelijnsdecreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

Naast het eerstelijnsdecreet wil ook het woonzorgdecreet inspelen op nieuwe tendensen en maatschappelijke uitdagingen.

De SEL's zijn ingedeeld in zorgregio's volgens het zorgregiodecreet. In totaal zijn er 15 SEL's in Vlaanderen (Brussel inbegrepen) die elk hun eigen werkingsgebied hebben.

GDT

Federale regelgeving regelt de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen zorg- en hulpverleners en de ondersteuning die de patiënt doorheen het zorgproces krijgt.

De SEL is ook erkend als GDT (Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging).

De GDT ziet toe op de praktische organisatie van een overleg rond de zwaar zorgbehoevende patiënt in de thuissituatie en zorgt voor de financiële tegemoetkomingen voor zorgverleners voor deelname aan dit overleg.

GDT-PSY

Op 1 april 2012 is nieuwe regelgeving inzake het overleg rond de patiënt in de thuissituatie in werking getreden. Deze regelgeving komt in de plaats van de regelgeving op de therapeutische projecten op waarin gedurende vijf jaar op experimentele wijze de functie overleg rond de patiënt ontwikkeld werd.

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!