ZOROO

Graag geven wij u even een up-date over onze werkgroep Zorg rond Opname en Ontslagmanagement (ZOROO) en waar wij momenteel mee bezig zijn. Zoals u in onze vorige nieuwsbrief kon lezen zetten wij met de werkgroep ZOROO graag onze schouders onder het TRAM-project. Het project dat ontstaan is uit de Oost-Vlaamse ziekenhuis en-officina apothekers om samen te werken rond het transmurale medicatiebeleid door het gebruik van een medicatieschema te sensibiliseren en promoten. Bij een eerste evaluatie van dit project blijkt het vooral de patiënt te zijn die het belang van een actueel medicatieschema zowel bij opname als ontslag niet lijkt in te zien. Om die reden dient werk gemaakt te worden van de sensibilisatie van de burger voor het medicatieschema!

Samen met het KOVAG zullen we vanuit de werkgroep een strategie uitwerken om de burger te sensibiliseren het schema mee te nemen naar het ziekenhuis en de huisapotheker en het belang van het medicatieschema als communicatiemiddel tussen verschillende hulpverleners te benadrukken. Het idee is een proefproject (TRAM 2) op te zetten in 1 gemeente met als doelstelling dat elke burger uit de gekozen gemeente een medicatieschema heeft en dit ook bij zich heeft bij opname/ontslag uit het ziekenhuis. Zo willen we een soort model ontwikkelen dat overdraagbaar is naar andere gemeenten en dat zo gemeente per gemeente over heel België uitgerold kan worden. Ons uiteindelijk doel is dat elke burger in België het ter beschikking hebben van een medicatieschema als een evidentie beschouwt. Om deze strategie zo goed mogelijk uit te werken zal de hulp van een communicatiebureau ingeroepen worden. Wij houden u zeker op de hoogte van het verder verloop!!

Naast het medicatieschema werkten wij ook de minimale dataset af. Hierin staat opgenomen welke informatie noodzakelijk is bij een overdracht van de eerstelijn naar het ziekenhuis en andersom. Graag hadden wij om u feedback op deze dataset gevraagd! Hou jullie zeker niet in te schrappen, aan te vullen,… U kunt u opmerkingen doorgeven op julie@selgent.be. Hierbij geven wij graag mee dat het momenteel puur om de inhoud van dit document gaat. Zo kan al tot een soort consensus gekomen worden van WAT moet doorgegeven worden. HOE dit moet/kan gebeuren zal later bekeken worden.

Het doorgeven van informatie tussen de eerste en tweedelijn vinden wij enorm belangrijk! Om hier zo veel mogelijk aandacht rond te krijgen dienden wij op 4 september 2015 het concept van een gestandaardiseerde minimale dataset in als pilootproject bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block. Zij heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt en doet een oproep om thema’s voor pilootprojecten voor te stellen.

Een essentieel onderdeel van onze minimale dataset is ‘het medicatieschema’. Het opzetten van een proefproject in één gemeente ter sensibilisering van de burgers rond het medicatieschema werd dus ook in ons projectvoorstel verwerkt. Ook hier houden wij u zeker verder van op de hoogte!

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!