ZOROO

ZoRoo: Zorg Rond opname en ontslag management

Hieronder vindt u een overzicht terug van waar we ons tot op heden binnen deze werkgroep op focusten.                                                        

Best practice document

De voorbije jaren werd volop gewerkt aan de opmaak van een Best practice document. Dit om een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslagbeleid te bevorderen en zo de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom) zo vlot mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats voor de patiënt maar ook voor alle betrokken hulp- en zorgverleners in het ziekenhuis en in de eerstelijn. Dit is een document in ontwikkeling die op geregelde basis ge-update en aangepast wordt aan de huidige tendensen. In 2017 en 2018 deden we hier de eerste voorbereidingen voor en in 2019 wensen we een volledig ge-update document te verspreiden over onze gehele Zorgregio Gent.

Naast een herwerkte versie en actuele aanvulling van de nieuwe ontwikkelingen binnen de ziekenhuizen en de eerstelijn voegden we ook enkele nieuwe begripsdefiniëring toe. Zo bogen we ons dit jaar over de begrippen overlegcoördinatie, casemanagement, zorgcoördinatie,... De bedoeling van dit document is om het verschil tussen de huidige invulling en de toekomstige invulling aan te tonen gezien het in de praktijk niet altijd gemakkelijk is deze uit elkaar te houden. Zelf nemen we geen positie in over de inhoudelijke invulling hiervan gezien dit verder uitgewerkt zal worden in het kader van de hervormingen van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Op basis van dit document wensen we ook een zorgpad uit te werken waarin nauwkeurig beschreven staat wat op welk moment van wie verwacht wordt.

In het kader van alle hervormingen die momenteel aan de gang zijn geven wij graag mee dat wij de werkgroep ZOROO op zich eerder actief zien binnen een regionale zone of zelfs op het nog hogere niveau van het Vlaams Instituut Voor de EersteLijn (VIVEL). Het Best practice document en het zorgpad zien wij eerder als generieke modellen, een soort kapstokken. Het maken van lokale afspraken hierrond, de opvolging en implementatie hiervan oriënteert zich uiteraard op het niveau van de Eerstelijnszone.  

Het medicatieschema

Dit is één van de belangrijkste inhoudelijke documenten binnen ons Best practice document. Hiervoor werd verschillende keren samengekomen met een beperkte werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, (thuis)verpleegkundige en kinesisten. Binnen deze werkgroep werd bekeken welke weg het schema aflegt van vóór de opname tot na het ontslag, wie het schema aan wie doorgeeft, wie er wijzigingen in kan aanbrengen, wat er onderweg met het schema gebeurt,… Hieruit is dan ook het project ‘Merelbeke zit op schema’ ontstaan. Dit project hield in dat we gedurende zes maanden werk maakten van de sensibilisatie van de burgervoor het medicatieschema. We probeerden aan de hand van allerhande sensibilisatieacties de kennis en het gebruik van het medicatieschema in de gemeente Merelbeke te bevorderen. De resultaten waren verbluffend!

De minimale dataset

Vanuit de werkgroep werd een
minimale dataset ontwikkeld. Hierin staat opgenomen welke informatie noodzakelijk is bij een overdracht van de eerstelijn naar het ziekenhuis en andersom. Hierbij zal zeker rekening gehouden worden met digitale mogelijkheden en bestaande initiatieven. Op dit moment is een volledige informatiedeling tussen alle betrokken actoren nog niet mogelijk en het zal ook nog een tijdje duren eer dit alles geoperationaliseerd en gedigitaliseerd is. Gezien het in tussen tijd echter wel ontzettend belangrijk blijft dat informatie doorgegeven wordt gingen we hier toch mee verder. Zo kwamen we tot een soort consensus van WAT moet doorgegeven worden. HOE dit moet/kan gebeuren zal later bekeken worden.

Centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijn

Een van de grote knelpunten binnen het opname- en ontslagmanagement is het ontbreken van een centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijn. Dit is een onderwerp dat al veel besproken werd en waar veel belang aan gehecht wordt. Om die reden was het de bedoeling ons hier met de werkgroep ZOROO over te buigen. Al gauw bleek dit geen evidente opdracht te zijn… De invulling van het begrip kent veel en erg uiteenlopende visies. Is dat een aanspreekpunt voor hulpverleners of eerder voor de patiënt zelf? Is dit een vrij te raadplegen loket? Gaat dit om één concreet persoon of is dit een functie die door verschillende personen kan opgenomen worden?,… Via het organiseren van een online bevraging hebben wij dan ook bij zoveel mogelijk mensen, uit zoveel mogelijk verschillende organisaties, disciplines en contexten hun mening verzameld.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp bleek echter dat de werkgroep Zoroo niet de enige was die zich over dit thema boog. Zo is er al de zorgtelefoon, het zorggarantieplatform, het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO),... en ligt dit thema ook op het inter-mutualistisch overleg op tafel. Om de bestaande initiatieven niet uit te hollen en dubbele bevraging te vermijden werd ons gevraagd nog even af te wachten voor onze bevraging de wereld in te sturen. Er werd ons wel beloofd ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen hierrond.  

Samenwerkingsovereenkomst

In 2016 werd in de raamakkoorden bepaald dat de huisartsenkringen een samenwerkingsovereenkomst met de ziekenhuizen moeten afsluiten om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Domus Medica stelde hier een generiek model voor op die de huisartsenkringen kunnen gebruiken als basis. Deze generiek werd aan alle Vlaamse huisartsenkringen bezorgd. De implementatie kan uiteraard lokaal verschillen en aangepast worden van ziekenhuis tot ziekenhuis en van huisartsenkring tot huisartsenkring.

Binnen onze werkgroep ZOROO werd deze generieke samenwerkingsovereenkomst, die grotendeels handelt over het opname- en ontslagbeleid getoetst aan ons Best practice document. Niettegenstaande er reeds heel wat elementen ten goede in de overeenkomst waren opgenomen,  hebben we een lijst opgemaakt van nog op te nemen belangrijke aandachtspunten of acties. Deze lijst werd als addendum aan de Huisartsenkring van Gent (HVG), Merelbeke (HAKM) en Deinze (HAK Schelde-Leie) voorgelegd. Dit werd door de drie kringen ondertekend. Binnen de  Gentse ziekenhuizen ligt dit nog op tafel. Op het GZO (Gents Ziekenhuisoverleg) eind 2017 werd een principieel akkoord bekomen om dit addendum vast te maken aan de samenwerkingsovereenkomst. Bepaalde items van het addendum werden reeds opgenomen binnen de samenwerkingsovereenkomst zelf. 

Werkgroepen om thema’s verder uit te werken.

Op dit moment worden binnen ZOROO 5 afzonderlijk werkgroepen opgericht met betrekking tot het uitwerken van specifieke thema’s. Dit om met bepaalde zaken concreet aan de slag te gaan. We plannen een ZOROO-symposium in 2019 om de resultaten ervan bekend te maken.

De 5 werkgroepen zijn:

°  BELRAI gebruik binnen ZOROO
°  Risico-Screening
°  Medicatiemanagement
°  ICT-mogelijkheden
°  Zorgteam

Andere thema’s

Andere thema’s waar we in ZOROO aandacht voor wensen te hebben maar die nog niet concreet werden uitgewerkt.

°  Sensibilisatie-actie naar de patiënt om na ontslag een afspraak met zijn huisarts te maken. Dit zou al heel wat heropnames vermijden.
°  De preopnamebalie: De bestaande preopname balies werken goed. Op voorhand kunnen al heel wat zaken gedetecteerd worden waardoor langere opnames vermeden kunnen worden. Er kan bekeken worden hoe dit nog te optimaliseren.
°  Medicatienazicht: Hierop wensen de apothekers in te zetten. Zowel nazicht voor als na het ontslag zijn aangewezen. Andere acties waar gezondheidswinst uit te halen valt zijn voorschrift op stofnaam en meer communicatie tussen de huisapotheker en de ziekenhuisapotheker.
°  Meer gebruik maken van het attest voor het uitvoeren van een verpleegtechnische verstrekking door een mantelzorger. Hierbij wordt de mantelzorger opgeleid zodat hij bepaalde verpleegkundige taken (insuline toedienen, steunkousen aandoen,…) kan overnemen.
°  De follow-up wordt als een heel belangrijk punt gezien.
°  Naar medicatie toe: neemt de patiënt binnen 3 maand zijn medicatie nog?
°  Dit kan ook inhouden de patiënt door te verwijzen. Wanneer een patiënt al enkele malen wegens een val in de spoed belandt kan je die doorverwijzen voor valpreventie.
°  Ideaal zou zijn om na enige tijd contact met de patiënt op te nemen.
°  Telefonisch contact tussen de specialist en de huisarts.
°  Health literacy: Het is belangrijk dat de patiënt goed en op een verstaanbare manier geïnformeerd is. Er kan bijvoorbeeld een    verstaanbare ontslagbrief meegegeven worden of duidelijke        instructies voor de patiënt zelf. Hierbij willen we ook speciaal aandacht hebben voor anderstaligen en mensen met een andere culturele achtergrond.

 

 

 

SEL Zorgregio Gent vzw - AC - Portus Keizer Karelstraat 1 7° verdiep - 9000 Gent - Tel 09/266 70 44 - info@selgent.be | Faromedia

Beste bezoeker

De SEL Zorgregio Gent vzw houdt op te bestaan op 30/6/20. Vanaf 1 juli 2020 worden de activiteiten verdergezet door de Eerstelijnszones. Meer info over deze nieuwe structuur vindt u terug op www.eerstelijnszone.be. In het kader van deze omschakeling is onze website nog toegankelijk tot 1 december 2020. Uw mail wordt vanaf 29/6/20 doorgestuurd naar info@selgent.be tot 31/7/20. Nadien kunt u zich richten tot de eerstelijnszone van uw regio.

Aan iedereen - hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking de voorbije jaren!