ZOROO

Uitgebreide informatie rond de werkgroep ZOROO

ZoRoo Zorg Rond opname en ontslag management

In 2012/2013 werd gewerkt aan het opmaken van een best-practice document. Dit om een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslagbeleid te bevorderen en zo de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom) zo vlot mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats voor de patiënt maar ook voor alle betrokken hulp- en zorgverleners in het ziekenhuis en in de eerstelijn.

De eerste fase werd afgerond en een voorlopige versie van het best-practice document lag op tafel. In 2014 probeerden wij hier zoveel mogelijk feedback op te ontvangen vanuit onze zorgregio. Wij kregen heel wat reacties vanuit verschillende eerstelijnspartners en vanuit de algemene ziekenhuizen. Gezien wij ook graag de psychiatrische ziekenhuizen bij dit project wensen te betrekken kwamen we in september 2014 samen met 6 psychiatrische voorzieningen binnen onze regio. Ook hier werd het document uitvoerig besproken en de haalbaarheid binnen een psychiatrische context afgetoetst.

Naast het ontvangen van zoveel mogelijk feedback lagen dat jaar 3 mogelijke pistes op tafel:

  • In de eerste plaats werd de mogelijkheid bekeken het document om te vormen tot een concreet bruikbaar generiek zorgpad dat wordt vastgelegd voor de gehele regio van de SEL Gent. In oktober 2014 kwamen we hiervoor samen met de werkgroep ‘klinische paden’ van de KU Leuven om te bekijken wat mogelijk is. Of ons schema zou kunnen dienen als input voor een generiek zorgpad en wat nodig is om dit te realiseren. In het algemeen zou ons document kunnen dienen als input maar het is te groot om in zijn geheel te implementeren. Er werd dan ook afgesproken klein te beginnen en gefaseerd te werk te gaan om dan zo op verschillende kleine succesverhalen verder te bouwen.                  
  • Een tweede spoor die we bewandelden was het spoor van het medicatieschema. Dit is immers één van de belangrijkste inhoudelijke documenten binnen ons best-practice document. Hiervoor werd verschillende keren samengekomen met een beperkte werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen, (ziekenhuis)apothekers, (thuis)verpleegkundige en kinesisten. Binnen deze werkgroep werd bekeken welke weg het schema aflegt van vóór de opname tot na het ontslag, wie het schema aan wie doorgeeft, wie er wijzigingen in kan aanbrengen, wat er onderweg met het schema gebeurt,… Vanuit hieruit is dan ook het project ‘Merlebeke zit op schema’ ontstaan waarover verder in deze tekst meer informatie te vinden is.
  • Een derde spoor dat overwogen werd is het opzetten van proefprojecten binnen één of meerdere ziekenhuizen of binnen bepaalde diensten van een ziekenhuis.

 In oktober 2014 werd beslist ons te focussen op het opstellen van een minimale dataset. Hierin staat opgenomen welke informatie noodzakelijk is bij een overdracht van de eerstelijn naar het ziekenhuis en andersom. Hierbij zal zeker rekening gehouden worden met digitale mogelijkheden en bestaande initiatieven. Op dit moment is een volledige informatiedeling tussen alle betrokken actoren nog niet mogelijk en het zal ook nog een tijdje duren eer dit alles geoperationaliseerd en gedigitaliseerd is. Gezien het in tussen tijd echter wel ontzettend belangrijk blijft dat informatie doorgegeven word gaan we toch verder met het opstellen van onze minimale dataset. Zo kan al tot een soort consensus gekomen worden van WAT moet doorgegeven worden. HOE dit moet/kan gebeuren zal later bekeken worden.

Ook onze drie sporen liggen in dit initiatief vervat. De dataset kan zeker een aanzet geven tot de verdere implementatie van ons document, het medicatieschema zal opgenomen worden in de minimale dataset en de haalbaarheid en bruikbaarheid van de dataset kan via pilootprojecten in verschillende ziekenhuizen en eerstelijnsorganisatie afgetoetst worden. In 2015 werd deze gefinaliseerd.

In 2016 lag de focus hoofdzakelijk op het centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijn en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

a)  Centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijn
Een van de grote knelpunten binnen het opname- en ontslagmanagement is het ontbreken van een centraal aanspreekpunt binnen de eerstelijn. Dit is een onderwerp dat al veel besproken werd en waar veel belang aan gehecht wordt. Om die reden was het de bedoeling ons hier met de werkgroep ZOROO over te buigen. Al gauw bleek dit geen evidente opdracht te zijn… De invulling van het begrip kent veel en erg uiteenlopende visies. Is dat een aanspreekpunt voor hulpverleners of eerder voor de patiënt zelf? Is dit een vrij consulteerbaar loket? Gaat dit om 1 concreet persoon of is dit een functie die door verschillende personen kan opgenomen worden?,… Via het organiseren van een online bevraging hadden wij hier dan ook van zoveel mogelijk mensen, uit zoveel mogelijk verschillende organisaties, disciplines en contexten hun mening over verzameld.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp bleek echter dat de werkgroep Zoroo niet de enige was die zich over dit thema boog. Zo is er al de zorgtelefoon, het zorggarantieplatform, het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO),... en ligt dit thema ook op het inter-mutualistisch overleg op tafel. Om de bestaande initiatieven niet uit te hollen en dubbele bevraging te vermijden werd ons gevraagd nog even af te wachten voor onze bevraging de wereld in te sturen. Er werd ons wel beloofd ons op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen hierrond.  

b)  Samenwerkingsovereenkomst
Vorig jaar werd in de raamakkoorden bepaald dat de huisartsenkringen een samenwerkingsovereenkomst met de ziekenhuizen moeten afsluiten om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Domus Medica stelde hier een generiek model voor op die de huisartsenkringen kunnen gebruiken als basis. Deze generiek werd aan heel Vlaanderen bezorgd maar kunnen individueel verschillen en aangepast worden van ziekenhuis tot ziekenhuis en van huisartsenkring tot huisartsenkring.

Ook binnen onze werkgroep ZOROO werd het opzetten van een samenwerkingsovereenkomst opnieuw bekeken. Om dubbel werk te vermijden werd op de werkgroep beslist de overeenkomst van Domus Medica als basis te gebruiken en deze te vergelijken met onze in het verleden opgestelde convenant. Zaken die volgens de werkgroep zeker vermeld en meegenomen moesten worden werden als addendum aan de overeenkomsten van de huisartsenkringen toegevoegd. Daarna werd deze aan de HAK’s binnen onze zorgregio bezorgd met de vraag of de door ons geformuleerde addendums, meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen tussen de HAK en de ziekenhuizen.

 

SEL Zorgregio Gent vzw - Koning Willem I-kaai 8 - 9000 Gent - Tel 09/225 89 00 - Fax 09/225 75 18 - info@selgent.be | Faromedia